dimosiografika.gr
Image default
ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φαρμακοποιοί: Ζητούν αναλυτικότερη ενημέρωση για τις πωλήσεις φαρμάκων – Αντιδρούν οι εταιρείες

Κοινοποίηση

Σύμφωνα με άρθρο σχεδίου νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο ΠΦΣ ζητά αναλυτική ενημέρωση κάθε μήνα για τα φάρμακα που πωλούν οι εταιρείες, προκειμένου να προσδιοριστεί και η σχετική παρακράτηση 4‰ υπέρ του συλλόγου.

Άμεση και πιο αναλυτική ενημέρωση για τις πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών προς το κανάλι διανομής των ιδιωτικών φαρμακείων, διεκδικεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), όπως διαπιστώνεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Ειδικότερα, στο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» στο άρθρο 64 αναφέρεται το εξής:

«Οι υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στον ΠΦΣ ηλεκτρονικώς, εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός, αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων που έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση του πόρου τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της χονδρικής τιμής πώλησης από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ.».

Να επισημάνουμε ότι το εν λόγω άρθρο συνολικά, αφορά στα έσοδα του ΠΦΣ και συγκεκριμένα τον πόρο 4‰ επί της χονδρικής τιμής πώλησης των φαρμάκων με αντίστοιχη μείωση του λιανικού κέρδους των αγοραστών φαρμακοποιών. Αυτή η παρακράτηση βαρύνει αποκλειστικά τους φαρμακοποιούς, εισπράττεται όμως από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις και αποδίδεται στον ΠΦΣ.

Φαίνεται πως μέσω της αναλυτικής ενημέρωσης για τον προσδιορισμό της παρακράτησης, ο σύλλογος διεκδικεί να ενημερώνεται άμεσα από τις εταιρείες για τις πωλήσεις τους, ώστε να έχουν γνώση και για το θέμα των ελλείψεων, τη στιγμή που ο ρόλος αυτός όπως και ο έλεγχος ανήκει στον ΕΟΦ.

Όπως είναι λογικό το θέμα προκάλεσε μια σχετική ανησυχία αλλά και την αντίδραση των φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες συνολικά ενημέρωσαν τον Υπουργό Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σχετική επιστολή που έλαβε ο Υπουργός Υγείας, Πολυεθνικές και Ελληνικές Βιομηχανίες αναφέρουν 4 βασικά σημεία ώστε να στοιχειοθετήσουν τις ενστάσεις τους:
1. Προκαλείται θέμα καταστρατήγησης επιχειρηματικού απορρήτου κατά τη διαδικασία της αιτούμενης ενημέρωσης με την υποβολή αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων.

2. Επίσης σημειώνεται ότι ήδη από το 2020 μετά από συμφωνία των φαρμακευτικών με τον ΠΦΣ, αποφασίστηκε η υποβολή συγκεντρωτικής αναφοράς πωλήσεων σε μηνιαία βάση χωρίς να απαιτείται η λεπτομέρεια για κάθε φαρμακευτική ξεχωριστά.

Παράλληλα από τότε είχε συμφωνηθεί να υποβάλλεται βεβαίωση από Ορκωτό Ελεγκτή, στο τέλος κάθε χρόνου με την οποία θα βεβαιώνεται:
• το ύψος των πωλήσεων των φαρμάκων που η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει κάθε μήνα.
• το ποσό του πόρου που έχει παρακρατηθεί κάθε μήνα, και
• το συνολικό ποσό του πόρου που έχει παρακρατηθεί κατά την διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι σήμερα, η καταβολή του πόρου 4‰ από τις εταιρείες γίνεται μέσω υπολογισμού επί συγκεντρωτικών πωλήσεων ανά μήνα, με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και επιβεβαιώνεται σε ετήσια βάση από τον ορκωτό λογιστή της εταιρείας.

3. Ρυθμιστική αρχή του φαρμάκου είναι ο ΕΟΦ, στον οποίον άλλωστε υποβάλλονται καθημερινά οι αναλυτικές πωλήσεις του συνόλου της φαρμακοβιομηχανίας και έτσι με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

4. Η φαρμακοβιομηχανία επίσης δεν μπορεί να λειτουργεί ως εισπράκτορας για λογαριασμό του ΠΦΣ.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες λοιπόν ζητούν από τον Υπουργό Υγείας την αναδιατύπωση του άρθρου 64 καθώς η προτεινόμενη στο σχέδιο νόμου διατύπωση, θα διαταράξει την μέχρι σήμερα απόλυτα διασφαλισμένη διαδικασία είσπραξης του πόρου 4‰ και θα εγείρει νομικές αμφισβητήσεις.

Επισημάνσεις ΣΦΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα χθες σχολιάζοντας ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος το σχέδιο νόμου ανάρτησε στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, τα εξής:

Σύμφωνα με τον νόμο, ο ΕΟΦ αποτελεί τη Ρυθμιστική Αρχή του φαρμάκου και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των πωλήσεων και την επάρκεια της αγοράς. Θεσμική μας θέση, ήταν και παραμένει να μην υπάρχει ευθεία ενοχική υποχρέωση των ΚΑΚ προς τον ΠΦΣ, καθόσον δεν προβλέπεται από τον νόμο και παρακάμπτει την αρμοδιότητα του ΕΟΦ. Σε κάθε περίπτωση, προτείνονται τα κάτωθι:

§1β. Επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Οι υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις της περ. α) υποβάλλουν στον Π.Φ.Σ. ηλεκτρονικώς,μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός,συγκεντρωτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων που έχουν πραγματοποιήσει…»

§1γ:Επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Ο πόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τον Π.Φ.Σ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ηλεκτρονική υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης πωλήσεων προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης και φαρμακεία».

§1δ:Τα αναγραφόμενα πρόστιμα της συγκεκριμένης παραγράφου είναι υπερβολικά υψηλα.

§1ε:Επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: » Ο ΕΟΦ ορίζεται αρμόδιος και υπεύθυνος για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανωτέρω διαδικασίας με βάση τις ημερήσιες δηλώσεις πωλήσεων που οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν ημερησίως στον Οργανισμό.Ο ΕΟΦ δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο της ανωτέρω διαδικασίας και συντάσσει μέχρι την 28η Φεβρουάριου εκάστου έτους έκθεση ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που έχουν αποδοθεί στον Π.Φ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος. Η ετήσια αυτή έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας μέχρι την 30η Μαρτίου εκάστου έτους.

§1στ : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ – Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να λυθεί δικαστικά και όχι δια νόμου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Related posts

Euroleague, Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ισχυρά μέτρα ασφαλείας – Η ενημέρωση των «πράσινων»

Oμάδα Σύνταξης

Γεωργικοί ελκυστήρες: Παράταση των διατάξεων προστασίας

Oμάδα Σύνταξης

Εξοργισμένοι οι χρήστες του Netflix με τη μαύρη Κλεοπάτρα – Λογόκρινε τα σχόλια η πλατφόρμα

Oμάδα Σύνταξης